Pseudomonas gladioli gladioli

Unranked synonym in NCBI Taxonomy

ProteobacteriaBetaproteobacteriaBurkholderialesBurkholderiaceaeBurkholderiaBurkholderia gladioli

9 taxonomy levels for "Pseudomonas gladioli gladioli"

According to NCBI Taxonomy